Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Silvia

Správnym smerom k správnym cieľom

Dobrovoľníkom sa človek asi narodí. V rodine, z ktorej pochádzam, bolo prirodzené byť aktívnym, vnímavým k potrebám iných a pomáhať tam, kde je treba. Odkedy si pamätám, vždy som bola súčasťou nejakých záujmových spoločenstiev, rada vymýšľam, tvorím, koordinujem. Počas štúdia na VŠE ma oslovilo projektové riadenie a manažment eventov, čo som neskôr využila ako mama na materskej dovolenke pri mojom dobrovoľníckom pôsobení v prostredí materských centier. Prvým väčším tímovým projektom bolo oceňovanie zariadení priateľských k rodinám a deťom v spolupráci s Úniou materských centier Slovenska, neskôr prišla možnosť realizácie vlastných projektových zámerov cez občianske združenie KOMPAS-centrum rozvoja, ktoré sme v roku 2011 s priateľkami Luciou Englartovou a Alenou Kálusovou založili. Chceli sme pomôcť našej sídliskovej komunite a ľuďom v nej profesionálnejšie realizovať moderné zmysluplné vzdelávacie, voľnočasové a relaxačné programy, pozitívne ovplyvňovať medziľudské vzťahy, odstraňovať generačné bariéry a venovať sa aj zámerom pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva i prevencii a ochrane zdravej rodiny.

Organizácia neformálnych stretnutí, sídliskových tematických hodov, charitatívnych zbierok, brigád, integračných programov pre zdravotne znevýhodnené komunity, čo do počtu a výnimočných zážitkov s nimi spojených, by už bolo aj na vydanie knihy. ;) Pôsobili sme na miestach, ktoré nám boli blízke, organizovali sme verejnoprospešné projekty pre MŠ a ZŠ na Fončorde v Banskej Bystrici, neskôr sme aktivity preniesli do širšej komunity a púšťali sa i do náročnejších výziev. Jednou z nich bolo iniciovanie a v roku 2014 založenie Komunitného centra Fončorda. Symbolom nášho občianskeho združenia je kompas, ktorý, podobne ako sa usilujem i ja, naviguje ľudí ísť „správnym smerom k správnym cieľom“. Dokáže to každý, stačí len chcieť a nebáť sa. Niet krajšieho pocitu, ako keď vidíte, že sa ľudia viac usmievajú, keď dokážu vlastnými rukami alebo umom s dobrým úmyslom meniť prostredie, v ktorom žijú, pracujú alebo trávia voľný čas. Veľkou inšpiráciou pri mojej dobrovoľníckej práci bola niekoľkoročná skúsenosť s neformálnym zážitkovým vzdelávaním v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, pri realizácii malých projektov v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Práve tu som naštartovala a otestovala dlhodobý projekt „Chyť sa“ – model prepájania rôznorodých subjektov v rámci medzisektorovej spolupráce. Naozaj funguje. V roku 2015 sme získali certifikát Centra dobrovoľníctva a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií za splnenie vyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (2 hviezdičky) „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Momentálne je pre mňa zaujímavou profesnou príležitosťou projekt SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien „Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“. V pozícii lokálnej konzultantky mám možnosť zlepšiť kvalitu a rozmanitosť komunitných sociálnych služieb v Banskej Bystrici.

A na čo som najviac hrdá? Určite na to, že dokážem zladiť rodinný a pracovný život spôsobom, ktorý ma napĺňa, že aj moje dve deti vidia, že dobrovoľníctvo má význam a môžu si príklady dobrej praxe spolu so mnou „vzorovo zažiť“. Teším sa, že sa mi so spolupracovníkmi a spolupracovníčkami darí vytvárať siete pomoci, podpory a funkčných partnerstiev v našom meste, motivujeme ľudí k tomu, aby čas, ktorý venujú sebe a iným, nepočítali v hodnotách peňazí, ale úžitku, ktorý môže priniesť. Táto investícia je tým najlepším benefitom dobrovoľníctva. V to verím.

Silvia

logo centrum dobrovolnictva
logo nadacialogo ministerstvo
logo brummerlogo zm design